Balooning in the Company of Sphinxes

Released 7 August 2012

Studio outtakes 1997 - 2012

All music by Boris Grebenshikov

All lyrics by Boris Grebenshikov, except (7) by George and (11) by George and Boris Grebenshikov

Personnel:

BG
A.Titov
B.Roubekin
L.Bradley
I.Timofeev
О. Shavkunov
А. Surotdinov
V.Kudryavtsev
А. Svetlov
О. Sakmarov
С. Shchurakov
А. Potapkin
А. Zubarev

+
L.Kavina
The Band ("4D").
S.Luskin 
A.Voyevodsky
A.Afanasiev
O.Voshchak
V.Gayvoronsky
Y.Sholokhova
S.Mukherjee
B.Taylor
B.Shulman
and others

Mastering by N.Ivanov - Noman
Cover design by I.Yazykov