3=8

Released 24 November 2015


Music by Igor Timofeev (1,2,10), Boris Grebenshikov (3,9,12), Maxim Leonidov (4), Leonid Fedorov (5), Evgeny Fedorov (6), Vyacheslav Butusov (7), Yuri Shevchuk (8), Anton Batagov (11)
All lyrics by George 
Cover design by Vladimir Zabavsky and BG

Mixed by B.Rubekin, D. Boucher, N.Skachkov, N.Ivanov-Norman, P. Kendall

Produced by Buddha Amitabha