Equinox

Released May 1988 Melodiya

Recorded at Melodiya, autumn 1987

Personnel
Boris Grebenshikov
Andrey Romanov
Vsevolod Gakkel
Mikhail Fainstein
Petr Troshchenkov
Alexander Titov
Alexander Lyapin
Ivan Voropayaev
Andrey Reshetin

Additional personnel
Vyatcheslav Yegorov
Sergey Shchurakov
Ivan Shumilov 
Vyacheslav Haripov
Dmitry Koltsov  

Cover by Sergey Debizhev